joomla 1.6

Документи за участие

  • Решение за откриване на процедура. Виж тук или изтегли от тук.
  • Публична покана. Виж тук или изтегли от тук.
  • Оферта. Виж тук или изтегли от тук.
  • Методика за оценка на офертите. Виж тук или изтегли от тук.
  • Изисквания към офертите. Виж тук или изтегли от тук.
  • Декларация на кандидата. Виж тук или изтегли от тук.
  • Проектодоговор. Виж тук или изтегли от тук.

ПРОЦЕДУРА

Процедура открит избор по изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.13-0391-CO001 по Проект BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация на малки и средни предприятия" с предмет "Доставка на преса за дълбок печат 8 цвята".

Документи за участие могат да бъдат изтеглени от ТУК.